گزارش های علم سنجی

 مقالات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمینه  COVID-19  در پایگاه PubMed  

 فهرست مقالات مجلات Top 1- 10% پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه اسکوپوس / 2021-2020
 

فهرست مقالات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه های اطلاعاتی Web of Science, PubMed, Scopus -سال میلادی 2020

 فهرست عناوین مقالات برتر (Top Paper)T پراستناد دانشگاه علوم پزشکی گیلان - پایگاه ESI

  عناوین و تعداد مقالات مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه اسکوپوس-2020

    مقالات مراکز تحقیقاتی دانشگاه در پایگاه های معتبر بین المللی-2019

    تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال میلادی 2019  

    تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان-6 ماهه اول سال میلادی 2019 همراه با مقادیر شاخص های Q, IC,H index 

   مقالات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه اسکوپوس به تفکیک چاپ در مجلات Q1-Q4

    تولیدات علمی دانشگاه در پایگاه های معتبر بین المللی-9 ماهه اول 2018

    مقالات پژوهشگران دانشگاه با همکاری بین المللی در پایگاه اسکوپوس- 9 ماهه اول2018

   مقالات  اسکوپوس پژوهشگران دانشگاه  بر اساس شاخص Q  شش ماهه اول 2018    

    مقالات پژوهشگران دانشگاه  بر اساس شاخصQ نشریات  در پایگاه اسکوپوس-2017      

   مقالات 2017 دانشگاه در پایگاه های web of Science, Scopus, PubMed -قبل و بعد از هم پوشانی

   مقالات 2016 دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پایگاه های معتبر بین المللی  (قبل و بعد از هم پوشانی)

   مقالات دانشگاه در پایگاه اسکوپوس  بر اساس شاخص Q مجلات -2016 

    مقالات دانشگاه علوم پزشکی گیلان  در پایگاه های معتبر بین المللی (قبل و بعد از همپوشانی)-2014 و 2015     

   بررسی تنوع وابستگی سازمانی در مقالات پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی گیلان و تاثیر آن بر ارزیابی نتایج در وب آو ساینس    

 

 

آخرین بروز رسانی : 15 آذر 1400