فهرست دانشگاه ها و موسسات علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI

        فهرست نشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI- نوامیر 2020
       نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI- ژانویه 2017
      نتایج رتبه بندی انشگاه های علوم پزشکی کشور در نظام رتبه بندی ESI- نوامبر 2016 

 

 

------------------------------------------

نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه ها و مراکزتحقیقاتی

 

نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی دانشگاه های تیپ دو علوم پزشکی کشور

1397

1398 

مقایسه نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی محور تولید علم دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مقایسه نتایج ارزشیابی سال های 1397 و 1398 

 

-------------------------------------- 

 نتایج ارزشیابی فعالیت های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

 1397 

 1398

مقایسه نتایج ارزشیابی سال های 1397 و 1398  

آخرین بروز رسانی : 26 آبان 1400