کارشناسان واحد علم سنجی

 
 زلیخا رنجبر

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی-مدیریت اطلاعات

ایمیل:

Ranjbar_rmn@yahoo.com 

 
 نرگس برجی

کارشناس ارشد علم سنجی

ایمیل:

ketabdar.iranzamin@gmail.com

 

 شماره تماس با کارشناسان

013-33337634

 

 

 

 رابطین علم سنجی

 نام و نام خانوادگی

 محل کار

 رشته و مقطع تحصیلی

 رامین صولتی

 پرستاری و مامایی رشت کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 ابوذر رمضانی دانشکده شرق گیلاندانشجوی دکترای اطلاع رسانی پزشکی
 صدیقه نوروزمهر دانشکده پزشکی کارشناس علم اطلاعات و دانش شناسی
 رقیه قربانی دانشکده داروسازی دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی
 سیده سنا علوی دانشکده دندانپزشکی کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی
 مریم شبانکاره
 دانشکده پردیس بین الملل کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی
 *کارشناسان مراکز تحقیقاتی در مراکز آموزشی درمانی  


 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400