اهداف واحد علم سنجی

1. ارزیابی جایگاه تحقیقات در دانشگاه‌.

2. ارزیابی کیفیّت تحقیقات ‌در دانشگاه‌.

3. ارزیابی بهره‌وری علمی دانشگاه‌.

4. میزان موفّقیّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشی – پژوهشی خود.

5. شناسایی وضعیّت پیشرفت علمی دانشگاه در حوزه‌های موضوعی مختلف.

6. شناسایی مؤثّرترین عضو هیات علمی و پژوهشگر در دانشگاه ، دانشکده ها، مراکز تحقیقاتی و حوزه های موضوعی مختلف.

 7. ارتقاء وضعیت برونداد علمی دانشگاه(کمی و کیفی).

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400